Nyírbogát Nagyközség

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

”Minden állami gyermekvédelem s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudja a gyermekvédelmet élő valósággá tenni.”

(Dréhr Imre dr.1929)

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:

 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. január 1-i hatállyal jelentős - a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti központok kialakítását célzó – változtatást vezetett be a szociális ellátás és a gyermekvédelmi ellátás fenti területein a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt. ) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával.

 Módosult az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége is, azt differenciáltan állapította meg a jogalkotó.

 Eszerint:

 1. az önálló polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni a közös hivatalhoz tartozó valamennyi település számára.
 2. a járásszékhely település önkormányzata (lakosságszámtól függetlenül) köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni a járást alkotó valamennyi település lakossága számára.

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a lakóhely szintű minimumszolgáltatások a Gyvt. 39-40. §-ában meghatározott - szervezési, szolgáltatási és gondozási - gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, stb. - feladatait.

A család- és gyermekjóléti központ a szolgálat fenti feladatain túl – az egész járásra kiterjedően – ellátja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciálisszolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet. (Gyvt. 40/A. §)

AMódosító törvény indokolása szerint a központok létrehozásával a településeken dolgozó családgondozók leterheltsége csökken a hatósági tevékenységekhez kapcsolódó munkákkal, így több idő jut családgondozásra.

Teendők az önkormányzatok számára:

A Módosító törvény 29. § (5) bekezdése szerint

·         a települési önkormányzatnak 2015. október 31-ig felül kellett vizsgálnia a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés(ek)t és

·         2015. november 30-ig döntenie kellett a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának - a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő –biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kellett a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását (működési engedély).

 Strukturális változást jelentett, hogy 2016. január 1-től a családsegítés ill. a gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – kizárólag egy szolgáltató keretében – működtethető.

Az ellátórendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá és igazságosabbá tétele érdekében az ellátórendszer több szolgáltatást érintettek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény szabályai.

A gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás jelentős átalakítása, módosítása történt meg.

 Az új szervezeti formának köszönhetően 2016. január 01. napjával létrejött a

 Nyírbogát - Kisléta- Nyírderzs Települések

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

 Székhely:

4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 1.

 Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:

I. 4325 Kisléta, Bogáti u. 7.

II. 4332 Nyírderzs, Kántorjánosi u. 2.

 Elérhetőség:

Telefon: 06/42-286-133   217-es mellék

Fax:        06/42-586-003

E-mail:   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Családsegítő: Fekete Edina

 A településen a család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat szociálpedagógiai végzettséggel látom el napi nyolc órában.

 Kliensfogadási idő:

 

Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

7:30 – 12:00

7:30 – 12:00

Nincs ügyfélfogadás.

13:00 – 16:00

Nincs ügyfélfogadás.

 

 Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti.

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

c)az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,

d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

f) felkérésre környezettanulmányt készít,

g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

k)  nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 I. Családsegítés:

 A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

 Célja:

A  működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az  életvezetési képesség  megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 Feladata:

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

 A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 •  az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

II. Gyermekjóléti szolgáltatás:

Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: 

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 •  a válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 •  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 •  az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 •  tájékoztatás az egészségügyi intézményekben működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,
 • iskolai szociális munkát biztosíthat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíteni a gyermek problémának rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében,
 • kezdeményezni:
 1. egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
 2. szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 3. egészségügyi ellátások igénybevételét,,
 4. pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Fekete Edina

családsegítő