Pályázat

Intézmények

Óvoda, bölcsőde

header kép
Településünkön működő óvoda területileg optimális elhelyezkedésű, arányosan biztosítani tudja az óvodáskorú gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését.

Ballagó ovisok

Óvodánk három csoporttal működik, 100 gyermek befogadására alkalmas, csoportszobái tágasak, világosak. Valamennyi csoportszobához öltöző, mosdó tartozik, ami által biztosítani tudjuk a higiéniai és a kulturált egészségügyi szokások kialakítását. Büszkeségünk a tornaterem, amely igen jól szolgálja a gyerekek egészséges életmódra nevelését, testi képességeinek fejlődését.

Óvodánk udvarán tágas, fás, füves, homokos területek egyaránt megtalálhatók. Az udvari játékeszköz ellátottságunk kiváló, udvari játékeszközeink minden igényt kielégítenek.  Elvünk az, ha egy óvoda kényelmes, esztétikus a gyermek számára, és kielégíti otthonpótló szerepét, akkor szívesen járnak oda. Óvodánk nem csak épület, fűtésrendszer tekintetében újult meg az elmúlt években, hanem az udvarunkat is parkosítottuk, díszfákat, cserjéket ültettünk.  Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra épül.

Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakozását a családi neveléssel együtt.

2019. szeptember 16. napjával intézményünk által nyújtott szolgáltatás a bölcsődéskorú gyermekek ellátásával, nevelésével, gondozásával bővült. A bölcsőde tágas, világos minden igényt kielégítő felszereltséggel rendelkezik. Az intézmény 2 csoportban 26 gyerek ellátásáról tud gondoskodni. A gyermekek születésének száma növekedést mutat a településen, s nagy igény van az óvodai nevelésen kívül a bölcsődei ellátásra is. A település lakosai közül egyre több anyuka áll munkába, s gyermeke nappali felügyeletét bölcsődei keretek között kívánja megoldani.  

Településünkön működő óvoda területileg optimális elhelyezkedésű, arányosan biztosítani tudja az óvodáskorú gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését.

 

Az óvoda – bölcsőde személyi feltételei

Az óvodánkban a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, a bölcsőde kulcs-szereplője a kisgyermeknevelő.

Óvodánk minden csoportjában szakképzett óvónő, és dajka gondoskodik a rá bízott gyerekről és biztosítja az intézmény zavartalan és folyamatos működését.

Óvodapedagógusaink, kisgyermeknevelőink fontosnak tartják a naprakész ismeretek bővítését, az önképzést, valamint részt vesznek a pedagógiai szakma megújítását és segítését szolgáló továbbképzéseken. Az együtt töltött évek alatt összegyűlt tapasztalatok, a közös élmények, a munkával járó erőfeszítések és szakmai sikerek egymáshoz ragaszkodó, együttműködő közösséget formáltak.

Bölcsődénk dolgozói szakképzett, munkájuk iránt elkötelezett gyermek szerető közösséget alkotnak.  A bölcsődei gondozás-nevelés komplex feladat mely a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését szolgálja, meghatározza a gyermek önmagához, környezetéhez és másokhoz való viszonyát, hosszú távon segíti szociális beilleszkedését. A bölcsőde hozzájárul  a gyermekek optimális testi - lelki- szociális fejlődéséhez.  

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik.

A szülők felismerték az óvodai - bölcsődei nevelés fontosságát, ebből adódóan intézményünk kihasználtsága kiemelkedő.

Tapasztalataink szerint az óvodánkba járó gyerekek kevés kivétellel a település iskolájába iratkoznak be. Ezt próbáljuk elősegíteni azzal, hogy egyre több közös programot szervezünk az iskolával, s ezáltal a szülők és a gyerekek is megismerik az iskolai életet, a minőségi oktatást. Nevelőtestületünk rendszeresen együttműködik az iskola tantestületével az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. Egymás rendezvényein aktívan részt veszünk:

 • mesemondó délelőtt
 • közös színházi előadások
 • nyílt napok
 • iskolacsalogató
 • kulturális események
 • föld napi rendezvények
 • közös szülői értekezlet

Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek az óvodánkba. A családok anyagi helyzete változó képet mutat, ezért felvállalunk olyan programok, projektek szervezését, amelyek a gyerekek/családok közötti esélykülönbségek csökkentését célozzák meg.

Nagy hangsúly fektetünk a tehetséggondozásra, ennek érdekében működtetünk olyan tehetséggondozó csoportokat, ahol a gyerekek személyiségfejlesztését elősegítjük.

Tehetséggondozó programjaink:

 • Fürjecske néptánc csoport
 • Mazsorett csoportunk
 • Csillagocskák előadó-művészeti csoport
 • „Ebihalak” játékos vízhez szoktatás, úszás előkészítés csoport
 • Pilátesz tornacsoport

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, s igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, amely a gyerekek mindennapi életét színesebbé, gazdagabbá teszi.

 

A Mesekert óvoda éves programjai

Nevelési évünket átszövi a jeles napokról való megemlékezés, a gyerekek életkorának megfelelő ismeretek nyújtásával. / Zöld napok rendezvény sorozat: Takarítási világnap, Víz világnapja, a Föld napja, majd a Madarak és fák napja, az Egészség világnapja/

 • Augusztusban a beiratkozott gyermekek családjainál családlátogatás
 • Szeptember ismét a beszoktatásról, az újbóli egymásra találásról szól
 • Októberben az Állatok Világnapja alkalmából játékos feladatok keretében bővítjük a gyerekek meglévő ismereteit a témában  
 • Október elején az idősek világnapja alkalmából, köszöntöttük a Szociális Intézmény idős lakóit, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségen résztvevő szép korúakat.
 • Októberben a szüreti mulatság keretében ismerkedünk a helyi népi szokássokkal, felelevenítjük a régi szüret hangulatát  
 • Rendszeresen kihasználjuk a műfüves pálya adta lehetőségeket az egészséges életmód kialakítása érdekében.
 • Óvodánkban is többször bábszínházi és kis színházi előadást szervezünk a bölcsődével közösen
 • Novemberben megrendezzük a „Tök jóó hetet” amelyre gyűjtőmunkával, tökfaragó versennyel készülünk.
 • Novemberben a Márton napi projekthét keretében ismerkedünk hagyományainkkal, népi szokásainkkal
 • Pszichológus előadása, kötetlen beszélgetés a gyermeknevelés nehézségeiről a szülőknek
 • Decemberben megérkezett óvodánkba a várva-várt Mikulás!
 • Az év legmeghittebb ünnepét, a közös Karácsonyi Ünnepségünket a polgármesteri hivatal nagytermében a családokkal közösen szervezzük.
 • Nagy gondot fordítunk továbbra is az egészséges életmódra nevelésre, s projekt hetek keretében interaktív módon dolgozzuk fel a témát.
 • Nyílt napot szervezünk az óvodai élet megismerése érdekében
 • Januárban a téli örömöké a főszerep, ekkor rendezzük a hóemberek világnapja alkalmából tartandó projekt hetünket is
 • Februárban nagy izgalommal készülünk a farsangi mulatságra
 • Közös szülői értekezlet a leendő tanítónénikkel
 • Márciustól a nagycsoportosaink több héten keresztül a Vántus István Általános Iskolába hivatalosak az iskolacsalogatóra.
 • Márciusban megrendezzük a házi mese- mondóka-versmondó délelőttünket  
 • Tavasszal minden évben projekt hetet szervezünk a húsvéti néphagyományok megismertetésére, felelevenítésére.
 • Május eleje az anyák napjáról szól
 • Május végén sor kerül a csoportok évzáró, ballagó ünnepségére
 • Gyermeknapunkat a leendő óvodások és családjaik bevonásával szervezzük
 • Június elején a nagycsoportosokkal búcsú kirándulást szervezünk Debrecenbe, ahová vonattal, majd villamossal utazunk.
 • Júniusban a családok széleskörű bevonásával egy napos kirándulást szervezünk a szülők igényeinek megfelelően.

Intézményünk dolgozói aktív részt vállalnak a településünk kulturális és társadalmi programjainak a megszervezésében, lebonyolításában. / Bogáti forgatag, idősek világnapja, nemzeti ünnepeink, átadó ünnepségek, szüreti felvonulás, bál, adventi ünnepkör / Alkalmanként, hogy a település ünnepeit még színvonalasabbá tegyük, az intézmények dolgozói (pedagógusok, óvodapedagógusok, egyházak tagjai, az önkormányzat dolgozói) énekes, táncos műsorral kedveskednek a település lakóinak. Az önkormányzat által szervezett ünnepségeket igyekszünk színvonalasabbá tenni az óvodásaink műsorával.

 

Kiemelt projektjeink, programjaink

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, az egész nevelési évünket átszövi az a programsorozat, amely erre a feladatra fókuszál.

Az egészséges életmód szerves részeként a mozgás előtérbe helyezése, az egészséges életmódra nevelés minél kisebb korban történő nevelése, az igényére való rávilágítás fontossága, a legégetőbb feladatunk. Kihasználva a lehetőségeinket, olyan programokat, rendszeres beszélgetéseket, előadásokat szervezünk, amelyek megadják a lehetőséget a családok számára az egészséges életvitel megismeréséhez. Kistérségünk folyamatos fejlődése, a kerékpárutak számának, hosszának növekedése újabb területeken adnak lehetőséget a mindennapi mozgás megalapozására óvodánkban is. A mozgás mellett fontos még a közlekedéskultúra kialakítása, az „együtt lenni jó” érzésének átélése, a mindennapi egymás mellett élés szabályainak betartása, a tolerancia fejlesztése. A gyermekek életébe igyekszünk szervesen beépíteni a mindennapi változatos mozgás lehetőségét, de emellett, a közös programok által erősítjük a szülők- gyerekek, a szülők- szakemberek, valamint a szülők- szülők közötti együttműködést, jó partneri kapcsolat, bizalom kialakítását. Javul az egészséges életmódra való hajlam, valamint nagyban, hozzájárul ez a program az egészséges fejlődéshez, akár testi, akár lelki síkon is.

A gyermekek, ha már kisgyermekkori élményként élik meg a mozgás, az együttlét örömét, ráadásul, ha szüleikkel, óvó nénikkel közösen élik át ezeket az élményeket, akkor nagyobb korukban az életük részévé válhat a rendszeres mozgásra, az egészséges táplálkozásra a közös programokra, a családi együttlétre való igény.

 

Az egészséges életmódra való nevelés főbb projektjei:

A természet kincseinek felfedezése- egész évben

 • séta az utcán, a közeli kiserdőbe. Megfigyeljük a természetben található „kincseket” / növények, gyógynövények, állatok stb./
 • tapasztalatszerzés a növényekkel kapcsolatban/ színük, illatuk, formájuk, felhasználási lehetőségük, stb./

 

Egészségünk védelmében

 • ismerkedés a családorvossal, fogorvossal és a védőnő munkájával
 • interaktív előadás szervezése az egészségügyben dolgozók bevonásával
 • szülői segítő beszélgetések szervezése a szakszolgálat szakembereinek bevonásával
 • fogorvosi rendelő látogatása

 

Amit eszel, azzá leszel!”

 • ismerkedés az egészséges táplálkozással, egészséges ételek készítése, kóstolása
 • a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő filmek vetítése, megbeszélése
 • rendszeres gyümölcsnapok az óvodában

 

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…”

 • családi sport délután szervezése/ apa-fiú foci, anya-lánya ügyességi vetélkedő, népi játékok játszása/

 

„ Két kerékre fel!”  Kerékpártúra szervezése a szomszédos településekre.

 •  Tágabb környezetük megismerése, a környezetünkben lévő kulturális értékek megismerése, ismeretnyújtás, a megépült kerékpár utak kihasználásával

 

„ Közlekedj okosan!”

 • szakemberek bevonásával, a közlekedési szabályok megismerése, a helyes közlekedési kultúra elsajátítása
 • közlekedési vetélkedő szervezése /ügyességi és elméleti feladatokból egyaránt/.
 • „ovi zsaru” programban való részvétel

 

Felgyorsult és változó világunkban a modern élet stressz hatásaival szemben, különösen óvni és védeni kell gyermekeinket. Egyre nagyobb a szülők és az óvodapedagógusok felelőssége, hogy megőrizzék a gyermekkor nyugalmát, derűjét, ugyanakkor felvértezzék a gyermekeket mindazokkal a tapasztalattal, amelyekkel eligazodhatnak a világban.

A mai gyermekek szükségletei, az egyén boldogulásához szükséges személyiségjegyek hangsúlyai, a társadalmi folyamatok hatására változnak. A változásokhoz való ésszerű alkalmazkodás pedagógiai hangsúlyváltozásokat is eredményezett részünkről.

Igyekszünk megfelelni az intézményünket érintő társadalmi, jogszabályi elvárásoknak. A változások nem okoznak nehézséget a nevelő testületünk számára. Az elmúlt évtizedek alatt jó bizalmi, partneri kapcsolat alakult ki a hozzánk járó gyerekek szüleivel.

Bízunk abban, hogy az óvodás - bölcsődés gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk, felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.

Minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválja. Nem csak külsőségekben, hanem tartalmilag is próbáljuk a lehető legtöbbet nyújtani számukra, hogy az intézményben való tartózkodásuk ne csak fejlesztő, hanem örömteli is legyen. Továbbra is törekszünk a családokkal való szoros együttműködésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására.